กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2561
โครงการศึกษางานด้านหลักสูตรและจัดการการเรียนรู้
ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตสาขาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561
eng

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์

อ่านต่อ..

เปิดรับสมัครเข้าเป็นนิสิตบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2567.

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

เปิดรับสมัครเข้าเป็นนิสิตบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา 2567  (ปริญญาโท นอกเวลาราชการ)

สมัครออนไลน์ที่  https://admission.swu.ac.th/

  1. กลุ่มวิชาการประถมศึกษา
  2. กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  3. กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  4. กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา

รายละเอียดหลักสูตร  http://elm.edu.swu.ac.th/?page_id=24

 

กิจกรรม

กิจกรรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษา การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมและการจัดการเรียนรู้” วันที่ 21-25 มิถุนายน 2565
22 Jul

กิจกรรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษา การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมและการจัดการเรียนรู้” วันที่ 21-25 มิถุนายน 2565

หลักสูตรวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ภาษาไทย การศึกษาปฐมวั...
ขอแสดงความยินกับมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2563
23 Apr

ขอแสดงความยินกับมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2563

ขอแสดงความยินกับมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน...
เชิญเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “Writing for Publication: A Practical Guide”
15 Nov

เชิญเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “Writing for Publication: A Practical Guide”

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทย...

ต้อนรับ บรรยายพิเศษ และร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณาจารย์จากกลุ่มวิชาภาษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ ร้อยตรี เจษฎา สามี ศิษย์เก่า กศ.ม. (วิทยาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา) เข้ารับรางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินกับมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2563